Στόχοι Σχεδίου: Επαγγελματικά Προσόντα
You are here: Home \ Στόχοι Σχεδίου

Η ανάγκη εμπλουτισμού και βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) μέσω μιας διαδικασίας δια βίου μάθησης τονίζεται και επιβεβαιώνεται σε όλες τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ ως απαραίτητη για μια σύγχρονη κοινωνία γνώσης, ιδίως όσον αφορά την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα σε μια σύγχρονη αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας την κοινωνική ένταξη.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτικότερη αν σκεφτεί κανείς τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία Web 2.0 αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο συμμετέχουμε, δημιουργούμε και μοιραζόμαστε γνώσεις και ακόμη του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσουμε και αποκτούμε νέες ικανότητες.

Στη βάση αυτή, η εταιρική σχέση επικεντρώνεται σε ερευνητικές, αυτόνομες και βιωματικές στρατηγικές μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών κατάρτισης και εργαλείων που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την πρόσβαση των εργαζομένων σε εμπειρίες δια βίου μάθησης προσφέροντας νέα και αποτελεσματικά μέσα για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων.

Αποτελέσματα

Οι στρατηγικές αυτές στοχεύουν στην αύξηση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης και της μάθησης, με τα εξής αποτελέσματα:

  • Αύξηση του ενθουσιασμού και του ενδιαφέροντος συμμετοχής
  • Εκτεταμένη χρήση πολυμέσων για τη μετάδοση γεγονότων και πληροφοριών
  • Έμφαση στο ρόλο του ενεργού μαθητή στη διαδικασία κατάρτισης
  • Αύξηση της απόκρισης σε πολύπλοκες έννοιες
  • Ατομική διδασκαλία με άμεση και επαρκή ανατροφοδότηση.

Με λίγα λόγια το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής προσομοίωσης βασισμένης σε σενάρια πραγματικής ζωής που ενσωματώνουν τεχνικές serious games για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης, αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών στους ταχυδρομικούς οργανισμούς. ενώ ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες οριζόντιας γενίκευσης σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό τομέα με προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών.