Δραστηριότητες
You are here: Home \ Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ και του Σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από την Εθνική Υπηρεσία, οι κύριες δραστηριότητες που πραγματεύεται το Σχέδιο Ex.Tra-3D είναι οι παρακάτω:

1. Διαχείριση και Υλοποίηση του σχεδίου

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στον Συντονισμό και τη Διαχείριση του Σχεδίου.

Διεθνικές συναντήσεις για το σχέδιο

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στις συναντήσεις του σχεδίου που θα πραγματοποιηθούν στις χώρες εταίρους του σχεδίου για λόγους συντονισμού και υλοποίησης.

3. Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην παραγωγή πνευματικών προϊόντων τα οποία είναι απτά παραδοτέα του σχεδίου.

4. Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στη συνεισφορά που συνδέεται με εθνικά και διεθνικά συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις για τη διάδοση των πνευματικών προϊόντων που παράγονται από το σχέδιο.

5. Διεθνικές δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε δραστηριότητες κινητικότητας οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων του σχεδίου.